Od 16 maja płatnicy poinformują ZUS o zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Od 16 maja 2021 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy systemowej, która nakłada na płatników obowiązek zamieszczania w formularzach zgłoszeń do ubezpieczeń 6-cyfrowego kodu wykonywanego zawodu osoby ubezpieczonej. W związku z tym zmienią się formularze ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

Od 16 maja 2021 r. płatnicy składek, którzy zgłaszają osoby do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, będą mieli obowiązek informowania ZUS o kodzie zawodu wykonywanego przez osobę ubezpieczoną. Obowiązek ten wynika z nowelizacji art. 36 ust. 10 ustawy systemowej, wprowadzonej na mocy ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.).

Od 16 maja zgłoszenie do ubezpieczeń oprócz: danych osobowych osoby ubezpieczonej, tytułu jej ubezpieczenia, danych adresowych, orzeczeniu o niepełnosprawności, prawie do emerytury lub renty, musi zawierać informację o wykonywanym zawodzie.

Wprowadzone zmiany zostały uzasadnione tym, że informacja o kodzie wykonywanego zawodu jest przydatna w celach statystycznych:

  • w analizie przyczyn absencji chorobowej,
  • w analizie orzekanego stopnia niezdolności do pracy,
  • we wprowadzaniu zmian ustawowych tylko dla wybranej grupy zawodowej,
  • w prognozowaniu lub szacowaniu skutków finansowych zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, polegających m.in. na włączaniu/wyłączaniu wybranych grup zawodów,
  • w ocenie poziomu wysokości świadczeń,
  • w przeprowadzeniu bilansu wpływów składek do FUS i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych.

W związku z nowelizacją zmianie ulegną formularze zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA. W związku z powyższym, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego… (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366). Modyfikacja rozporządzenia ma wejść w życie w tym samym dniu, w którym zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy systemowej, tj. 16 maja 2021 r.