Reprezentujemy Środowisko Pracodawców

Od 1991 roku Związek reprezentuje środowisko pracodawców i przedsiębiorców, dążąc do uzyskania wpływu na politykę gospodarczą państwa. Podstawami ideowymi organizacji są wspieranie wolnego rynku oraz konieczność prowadzenia ciągłego dialogu społecznego pomiędzy przedstawicielami organizacji związków zawodowych i pracodawców, samorządem, stroną rządową i partnerami społecznymi. Pracodawcy Mazowsza są organizacją, która stawia na tworzenie miejsc pracy i zrównoważony rozwój w centrum swoich działań. Związek utrzymuje ożywione kontakty międzynarodowe, realizujące umowy bezpośrednie z organizacjami przedsiębiorców krajów europejskich oraz działając w ramach BECC (Association of Interprofessional Employers Business).

Nasz Cel

Celem długotrwałym Zarządu Związku jest aktywne tworzenie środowiska społeczno-gospodarczego, będącego odpowiedzią na technologiczną rewolucję, cyfryzację, automatyzację i wykorzystywanie innowacji organizacyjnych oraz procesowych w przemyśle, będących jej konsekwencją.

Władze

Od 29 czerwca 2018 roku stanowisko Prezesa Zarządu pełni Pan Jacek Kaliński, a stanowisko Wiceprezesa Pan Maksymilian Lewandowski. W skład Zarządu wchodzi Pan Łukasz Motała. Członkowie Komisji Rewizyjnej to Pan Mikołaj Hewelt, Pan Damian Wojnowski i Pan Piotr Kater. Wieloletni Prezes Pan Jacek Całus jest Prezesem Honorowym Związku.

23 grudnia 1988 roku weszła w życie ustawa o działalności gospodarczej, której autorem był minister przemysłu Mieczysław Wilczek.

Najważniejsze przepisy ustawy otrzymały następujące brzmienie:
Art. 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych w przepisach prawa.
Art. 2. Podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione.

I.
luty 1990

Fenomen ustawy o działalności gospodarczej dał asumpt do powstania w lutym 1990 roku Związku Pracodawców Mokotowa, którego szefem został Pan Andrzej Stępniewski.
5 grudnia 1991 roku Związek Pracodawców Mokotowa zostaje zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

II.
styczeń 1993

W styczniu 1993 r. Walne Zgromadzenie członków Związku Pracodawców Mokotowa podejmuje uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

III.
maj 2006

W maju 2006 r. Prezesem Zarządu zostaje Pan Jacek Całus.

IV.
czerwiec 2018

Z dniem 29 czerwca 2018 r., podczas Walnego Zgromadzenia Członków Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza stanowisko Prezesa Zarządu powierzone zostało panu Jackowi Kalińskiemu, a stanowisko Wiceprezesa panu Maksymilianowi Lewandowskiemu. Wieloletni Prezes Pan Jacek Całus został Prezesem Honorowym Związku. Jednocześnie zdecydowano o zmianie nazwy Związku i obecnie obowiązującą jest Pracodawcy Mazowsza.

Kontakt

+48 669 666 994
biuro@pracodawcymazowsza.org

Lokalizacja

Obozowa 20 lok. U11
01-161, Warszawa