Konsekwencje za niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie

Niezłożenie oświadczenia majątkowego o czasie może pociągnąć za sobą surowe konsekwencje. Informujemy, kiedy mijają terminy i co grozi za ich niedotrzymanie.

30 kwietnia mija najbliższy termin na złożenie oświadczenia majątkowego. Dokument należy złożyć według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Co więcej, wymagane jest dołączenie zeznania o wysokości dochodu w ubiegłym roku, czyli PIT.

W przypadku spóźnienia osoba zobligowana do złożenia oświadczenia wzywana jest do natychmiastowego dostarczenia deklaracji. W takim wypadku termin jest wydłużany o 14 dni.

Jeśli deklaracja nadal nie zostanie złożona, skutkuje to:

  • wygaśnięciem mandatu radnego (gminy, powiatu, województwa), wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  • pozbawieniem wynagrodzenia za okres od dnia, w którym oświadczenie powinno być złożone do dnia jego złożenia. Dotyczy to pozostałych osób, które mają obowiązek złożenia oświadczenia w samorządach wszystkich szczebli. 

Najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia, zgodnie z samorządowymi ustawami ustrojowymi, rada gminy, powiatu lub sejmik województwa w drodze uchwały odwołuje odpowiednio skarbnika, członka zarządu powiatu bądź województwa. Z pozostałymi osobami zostaje rozwiązana umowa o pracę.

Według przepisów ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady. Oświadczenia zastępcy wójta, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta. Natomiast przewodniczący rady i wójt składają swoje oświadczenia wojewodzie.

Analogiczne prawo dotyczy pracowników starostw powiatowych i radnych powiatu, a także pracowników urzędów marszałkowskich i radnych sejmiku wojewódzkiego.

W ustawach samorządowych określono, które informacje podlegają ujawnieniu i są to między innymi:

  • nieruchomości,
  • zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe,
  • składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł.

Do najczęściej popełnianych błędów w oświadczeniach majątkowych zalicza się:

  • brak podpisu,
  • brak wykazania dochodu (diety) z tytułu pełnienia funkcji radnego,
  • pozostawienie pustych rubryk, które powinny być uzupełnione zwrotem „nie dotyczy”.

Deklaracje mogą być potwierdzone podpisem zaufanym i złożone w formie elektronicznej.