Dopłaty od państwa nie zależą od okresu oszczędzania w PPK

W 2021 roku zgodnie z ustawą z dnia 04 października 2018 roku, w zakładach pracy wprowadzono tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK). Co w sytuacji, gdy pracownik zostanie zapisany do programu w maju bieżącego roku? Czy otrzyma od państwa dopłatę roczną za 2021 rok?

Przy ustalaniu dopłaty rocznej nie ma znaczenia fakt, kiedy rozpoczęto oszczędzanie, nawet jeśli nastąpiło ono w trakcie roku.

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) z tytułu uczestnictwa w programie w danym roku kalendarzowym jego uczestnik otrzymuje od państwa dopłatę roczną w wysokości 240 złotych. Warunkiem, jaki należy spełnić, jest to, by kwota wpłat podstawowych dodatkowych finansowanych przez pracodawcę i pracownika była w danym roku kalendarzowym równa przynajmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W związku z tym, że pensja minimalna w roku bieżącym wynosi 2800 zł, aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za ten rok, wpłaty na jego rachunki PPK w 2021 r. będą, więc musiały wynieść co najmniej 588 złotych. W przypadku osób, które obniżyły wpłaty podstawowe, pułap ten wynosi 25%, czyli 147 złotych.

Są jednak sytuacje, w których dopłata roczna nie przysługuje:

  • uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK,
  • pracodawca nie finansuje wpłat do PPK za pracownika ze względu na utworzenie pracowniczego planu emerytalnego (PPE),
  • uczestnik PPK w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Niezależnie od liczby prowadzonych rachunków w PPK, uczestnikowi przysługuje tylko jedna dopłata roczna, ale przy ustalaniu uprawnienia do jej otrzymania brane są pod uwagę wpłaty wniesione na wszystkie rachunki.